GALATASARAYLI SPORCULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM DERNEK

DERNEĞİN ADI – MERKEZİ – AMACI- ÇALIŞMA KONULARI – KURUCULARI DERNEĞİN ADI – MERKEZİ MADDE 1: ‘Lisanslı Sporcu’ yaşamını sonlandırmadan önce, Galatasaray Spor Kulübü’nde en az iki yıl süreyle ve lisanslı olarak amatör ya da profesyonel statüyle spor yapmış ve bu süreçte resmi yarışmalara katılmış sporcular arasında ‘Galatasaraylı Sporcular Derneği’ adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Galatasaraylı Sporcular Derneği bu Tüzük´te “Dernek” olarak anılacaktır. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI – ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 2: Derneğin amacı, bu Tüzük hükümlerine uygun olarak kaydedilmiş üyeleri arasındaki sevgi, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek, boş zamanları sportif aktivitelerle değerlendirmek, toplum genelinde spor eğitiminin ve ahlakının geliştirilmesine katkıda bulunmak, üyelerinin sağlıklı yaşam şartlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak, bilgi, beceri,birikim ve deneyimlerinden Galatasaray Spor Kulübü’nü azami şekilde yararlandırmaktır. Dernek, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a) Sporla ilgili her türlü etkinlikte bulunur. Yarışmalar, gösteriler, sosyal, eğitsel, bilimsel, kültürel etkinlikler düzenler, bu alanlarda diğer kuruluşlarca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen faaliyetlere iştirak eder, b)Eğitsel ve bilimsel çalışmaları çerçevesinde kitap, dergi, bülten, broşür gibi dokümanlar yayınlar.Amaçlarına uygun görüş ve düşüncelerini yazılı, görsel ve sosyal medyada açıklar. İnternet portalı ve siteleri kurar, c) Mağdur ya da muhtaç durumda olduklarına Yönetim Kurulunca karar verilmiş bulunan üyelerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, d) Her türlü sosyal ve sportif tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, e) Her çeşit sınai ve ticari kuruluş ve tesisleri kurar, ortaklıklar tesis eder, işletir, devreder, f) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal, şahsi veya ayni hak edinir, bunları aynen ya da başka şekle çevirerek satar veya başka şekilde değerlendirir, g) Her türlü belge ve bilginin, kazanım ve birikimin gelecek nesillere aktarımını sağlayacak müze, kültür ve araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisleri kurar ve işletir.

DERNEĞİN KURUCULARI MADDE 3: Dernek, aşağıda isimleri görülen kişiler tarafından kurulmuştur: – Cengiz Özyalçın – M. Yılmaz Toköz – Candemir Berkman – Mete Basmacı – Erdoğan Kobal – E. Metin Ercins – Tuncer İnce – Ahmet Karlıklı – Naci Özkaya

 

İKİNCİ KISIM ÜYELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÜYELİK TÜRLERİ – KOŞULLARI – BAŞVURU – KABUL İŞLEMİ ÜYELİK TÜRLERİ MADDE 4 : Derneğin iki tür üyesi vardır; 4.1: Üye: 4.1.1: Bu Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen koşulları taşıyan ve 6. maddesindeki başvuru prosedürünü yerine getiren adaylar, Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğine kabul edilebilirler, 4.2: Onursal üye: 4.2.1: Varlıkları Dernek için manevi bir değer taşıyan ve toplumdaki konumları itibariyle Derneğin amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek olan kişiler ile, 4.2.2: Galatasaray Spor Kulübü adına çıkartmış oldukları ilk lisans tarihinin üzerinden en az 50 yıl geçmiş olan sporcular, Derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeliğe kabul kararı doğrudan Yönetim Kurulunca verilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler.

ÜYELİK KOŞULLARI MADDE 5: a) Adayın, Derneğe üye olabilmesi için, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu´na göre üye olma hakkına sahip bulunması, b) Galatasaray Spor Kulubü’nde lisanslı sporcu olarak en az iki yıl boyunca yarışmalara katıldığını Spor Genel Müdürlüğü’nden veya ilgili federasyondan veya Galatasaray Spor Kulubü’nün ilgili şubesinden alınmış bir belge ile kanıtlaması (veteran ya da master statüsü ile yarışmalara katılmış olmak üye adaylığı hakkı doğurmaz), c) 18 yaşını doldurmuş olması, d) ‘Lisanslı Sporcu’ olmaması, d) Dernek Yönetim Kurulu tarafından, üyeliğe kabul kararının alınmış bulunması gereklidir. Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut ve geçmiş Başkanları talep etmeleri halinde, ön koşulsuz olarak Derneğe üye olabilirler.

ÜYELİĞE BAŞVURU MADDE 6: Derneğe, üyelik başvuruları, 1-31 Mart, 1-31 Temmuz ve 1-30 Kasım olmak üzere üç ayrı dönemde yapılabilir. Yapmış olduğu başvuru Yönetim Kurulu tarafından reddedilen kişi izleyen dönemlerde yeni bir başvuruda bulunamaz (başvurunun reddedilme nedeninin ilgiliye bildirilme zorunluluğu yoktur). Üyelik başvurusu yapan adaylar; a) Basılı ‘Başvuru Formu’nu bizzat doldurup, imzalamak ve 4 adet vesikalık fotoğrafla birlikte Dernek Sekreteryasına teslim etmek, b) Kaydı açık ve en az beş yılını doldurmuş iki üye tarafından önerilmiş olmak, c) 5. Maddenin (b) şıkkında yer alan belgeyi temin etmek, d) Gereken durumlarda, Dernekler Kanunu’nca öngörülen izin belgesini ibraz etmek zorunluluğundadırlar.

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ MADDE 7: Üyelik başvurusu yapan adayların fotoğraflı formları, başvuruyu izleyen ayın ilk 5 (beş) iş günü süresince Dernek Merkezi’nde askıya çıkarılır. Bu süre zarfında, adaylar hakkında itirazı olan üyeler, itirazlarını gerekçeli ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilirler. Askı süresinin sonunda, tüm aday formları, varsa itiraz dilekçeleri ile birlikte Sicil Kuruluna iletilir. Sicil Kurulu, yapacağı değerlendirme sonucunda, herbir aday hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, bu bildirimi izleyen ilk toplantısında, üyeliğe kabul edilen ya da başvuruları reddedilen adaylar ile ilgili nihai kararı alır ve keyfiyeti yazılı olarak başvuru sahiplerine bildirir. Üyeliğe kabul edilenlerin üyelikten doğan haklarını kullanabilmeleri için, giriş ve yıllık ödentilerini kendilerine gönderilen yazıda öngörülen süre zarfında ödemiş olmaları gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 8: Üyelik, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükleri de beraberinde getirir: 8.1) Üyelerin Hakları: a) Genel Kurul oturumlarına, görüşmelere ve oylamalara katılmak, b) Seçmek ve Organ ve Kurullar itibariyle öngörülen nitelikleri taşımak kaydıyla seçilmek, c) Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan öngörülen kurallar ve uygulanan hükümler çerçevesinde yararlanmak, d) Yukarıda sayılanların dışında, başta Dernekler Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hakları kullanmaktır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi kullanır. 8.2) Üyelerin Yükümlülükleri: a) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili yönetmelik, yönerge ve tebliğ hükümleri ile Dernek Tüzüğüne ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak, b) Her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmak, c) Genel Kurul oturumlarına katılmaktır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ (ÇIKMA – ÇIKARILMA) MADDE 9: Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer: a) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi, b) Üyelikten çıkma talebinin ilgili üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi, c) Dernek Tüzüğü ve disiplin hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılma cezası alınması, d) Ödeme yükümlülüğünün 3 (üç) yıl üst üste geçerli bir mazeret belirtmeksizin yerine getirilmemesi. Yukarıda belirtilen durumların herhangi birinin tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Üyelikleri (c) şıkkı uyarınca sona erenler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Üyelikleri (a) şıkkı nedeniyle silinmiş olmakla beraber söz konusu koşulları yeniden kazandıklarını belgeleyenler ile (b) ve (d) şıkları nedeniyle üyelikleri sona ermiş olanların yeni üyelik başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvurularının kabulü halinde bu kişiler hakkında yeni üye kabul işlemi uygulanır, eski hak ve kıdemleri hesaba katılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM DERNEĞİN ORGANLARI VE SEÇİMLER BİRİNCİ BÖLÜM ORGANLAR DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10: Derneğin organları: a)Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu’dur.

İKİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL GENEL KURULUN OLUŞUMU MADDE 11: Genel Kurul Derneğin en üst karar organı olup, kaydı açık ve içinde bulunulan yılın Şubat ayının son iş günü sonuna kadar o yıla ve varsa geçmiş yıllara ilişkin ödentilerini ödemiş üyelerden oluşur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 12: Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 12.1) Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kuruluve Sicil Kurulu üyelerini ve yedek üyelerini seçmek, 12.2) Dernek bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek, üyelerden alınacak giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek, 12.3) Gerekli gördüğü durumlarda hesapları incelemek ve incelettirmek, 12.4) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve yönetsel bakımlardan aklanmasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Denetim Kurulunun aklanmasını görüşerek karara bağlamak, 12.5) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz mallarınsatın alınması, gereksinim duyulmayan taşınır ve taşınmaz malların satılması, Derneğin mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması ile üzerlerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 12.6) Tesis kurma ve borçlanma konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 12.7) Derneğin yasal hükümler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında birlik, federasyon, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması hakkında gereken kararları almak ve bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, 12.8) Yardımlaşma ve dayanışma sandıkları kurulmasına dönük kararları almak ve bu konularda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, 12.9) Dernek Tüzüğünün tümünü ya da bazı maddelerini değiştirmek, 12.10) Yasal mevzuat ve Tüzük hükümleri çerçevesinde Derneğin feshine karar vermek, 12.11) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve bu Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 13: Genel Kurul üç tür toplantı yapar: a) Olağan toplantılar, b) Seçim toplantıları, c) Olağanüstü toplantılar. 13.1) Olağan Toplantılar: Genel Kurul Olağan Toplantıları her yıl Mart ayının ilk yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde, Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilde yapılır. Olağan Toplantıların gündeminde aşağıdaki konuların yer alması zorunludur: a) Dernek Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması, b) Faaliyet raporunun sunulması, c) Denetim Kurulu raporunun okunması, d) Raporların görüşülmesi, e) Yönetim Kurulunun mali ve yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülüp, oylanarak karara bağlanması, f) Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülüp, oylanarak karara bağlanması, g) Genel Kurul ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun önerilerinin görüşülmesi, h) Üyelerin dilek ve önerileri. 13.2) Seçim Toplantıları: Seçim toplantıları, ‘ Olağan’ ve ‘Olağanüstü’ seçim toplantıları olarak yapılabilir. Olağan Seçim Toplantıları, üç yılda bir Nisan ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde , Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Olağan Seçim Toplantılarının gündeminde, Başkan adaylarının program ve tanıtım konuşmaları ile; a) Dernek Başkanı’nın, b) Yönetim Kurulu üyeleri ve yedek üyelerinin, c) Denetim Kurulu üyeleri ve yedek üyelerinin, d) Disiplin Kurulu üyeleri ve yedek üyelerinin, e) Sicil Kurulu üyeleri ve yedek üyelerinin seçimleri bulunur. Tüzüğün ilgili maddelerinde öngörülen koşulların oluşması halinde yapılacak Olağanüstü Seçim Toplantılarının gündeminde ise sadece seçilmesi gereken organların ve kurulların seçimleri bulunur. 13.3) Olağanüstü Toplantılar: a) Yönetim Kurulu kararı, b) Denetim Kurulunun yazılı isteği, c) Kaydı açık olan ve Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 1/5 (beşte bir)´inin yazılı isteği üzerine Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilde yapılır. Yukarıdaki (b) ve (c) şıklarında belirtilen şekilde bir isteğin gelmesi halinde, Yönetim Kurulu en çok 21 (yirmibir) gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu, bu süre içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birisinin başvurusu üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü toplantı gündeminde, toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz. Gündeme ilave ve değişiklik yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ DUYURULMASI

MADDE 14: Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Üyeler, Genel Kurula, kendilerine en az 15 (onbeş) gün önceden gönderilen ve içerisinde toplantı gün, saat, yer ve gündemi de belirtilen elektronik posta, SMS, ya da taahhütlü mektupla çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi halinde, 7 (yedi) gün sonra aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacak ikinci toplantının tarihi de açıkça belirtilir. İlk toplantı başka bir nedenle ertelenirse, bu durum, geri bırakma nedeni de belirtilmek suretiyle ve ilk toplantı için uygulanan yöntemlerle üyelere duyurulur. Bu duyuruda, en geç iki ay içinde yapılacak ikinci toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi de yer alır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILACAK ÜYELER

MADDE 15: Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin listesi Sicil Kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulunca kontrol edilip onaylanır. Liste, birinci toplantı tarihine 15 (onbeş) gün kala Dernek Merkezindeki özel yerine asılır ve 5 (beş) gün askıda kalır. Listenin asıldığı ve askıdan indirildiği, birer tutanakla tespit edilir ve tutanakların birer örneği Genel Kurul dosyasına konur.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA GİRİŞ

MADDE 16: Genel Kurula katılacak üyeler resmi kimliklerini gösterip, toplantıya katılacak üyeler listesinde adlarına açılmış kısmı imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantıya katılırlar.

GENEL KURULLARDA TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 17: Genel Kurul, 15. maddede belirtilen listede yer alan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Genel Kurul ilk toplantısının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ AÇILIŞI

MADDE 18. Genel Kurul toplantısı, 17. maddede belirlenen yeter sayı sağlanmış ise Dernek Başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Daha sonra, hazerunun önereceği adaylar arasında açık oylama ile yapılan bir seçimle Genel Kurul Divan Başkanı belirlenir. Seçilen kişi, oturumu yönetim görevini üslenir.

BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI

MADDE 19: Seçilen Genel Kurul Divan Başkanı, 2 Başkan Vekili ve 2 Yazman için aday gösterilmesini ister. Gösterilen adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimde kazananlar Genel Kurul Divan Başkanı tarafından göreve çağrılırlar ve Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşur.

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20: Genel Kurul Başkanlık Divanı, Tüzük hükümlerinin uygulanmasını ve toplantının düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür.Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Başkanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde,Başkan Vekillerinden biri onun görevini üstlenir. Yazman üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Divan Başkanınca verilecek diğer görevleri yaparlar. Başkanlık Divanı, görüşmelerin düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel Kurulun açık oyuna başvurur. Genel Kurul kararı ile toplantıdan çıkartılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamalara katılamaz.

YILLIK OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİNE EKLEME MADDE 21: Yıllık olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (ondabir)’u tarafından verilecek önerilerle görüşülmesi istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Önerilerin gündemdeki yerlerini Genel Kurul Divan Başkanının önerisi ile Genel Kurul belirler. Tüzük değişikliğine ilişkin öneri verilemez.

SÖZ ALMADA ÖNCELİK MADDE 22: Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir.Üye söz sırasını bir başkasına bırakabilir ve isterse o üyenin sırası gelince konuşabilir. Konuşma süresi 5 dakikadan az bir süre ile sınırlandırılamaz.

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANININ VE BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİNİN GÖRÜŞMELERE KATILMASI MADDE 23: Genel Kurul Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. Konuşmalara katılmak isterse yerini Başkan vekillerinden birine bırakarak sıraya girer, ancak o maddenin görüşülmesi tamamlanınca başkanlık makamına geçebilir. Hüküm Başkanlık Divanı üyeleri için de kıyasen uygulanır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARDA OYLAMA MADDE 24 : Olağan ve olağanüstü toplantılarda oylama “açık” veya “gizli” olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Açık oylama esas olmakla beraber, Başkanlık Divanı’nın gerek görmesi ve Genel Kurulun onaylaması halinde gizli oylama yapılır. Yönetim Kurulu, olağan ve olağanüstü toplantılarda gizli oylama yapılması olasılığını göz önünde tutarak, yeterli sayıda saydam oy sandığı ile beyaz, kırmızı, sarı renklerdeki mühürlü oy pusulaları ile özel zarflarını Genel Kurul salonunda hazır bulundurmak ve bunları Genel Kurul Divan Başkanlığına bir tutanak ile teslim etmekle yükümlüdür. 24.1) Açık oylama: Açık oylama, üyelerin giriş kartlarını göstermeleri suretiyle veya günün teknolojik imkanları kullanılarak yapılır. 24.2) Gizli Oylama: Gizli oylama, üyenin Başkanlık Divanından oy pusulaları ve oy zarfını alması, öneriyi kabul ettiğinde beyaz; red ettiğinde kırmızı; çekimser kaldığında sarı oy pusulasını zarfa koyması, giriş kartı ve kimliğini göstererek zarfı oy sandığına atması suretiyle yapılır. Oyunu kullanan üye, Genel Kurula katılanlar listesinde işaretlenir. Oy kullanımı bittikten sonra, Genel Kurul Divan Başkanı öncelikle Genel Kurula katılanlar listesinde oy kullanma sırasında işaretlenen üyeleri saydırır ve tutanağa geçirtir. Sonra oy sandığı açılarak içindeki oy zarfları açılmadan sayılır ve tutanağa geçirilmiş olan sayıdan daha fazla oy zarfı çıkarsa sandığın içinden fazla zarf sayısı kadar zarf gelişi güzel alınır ve bunlar açılmadan imha edilerek tutanağa bağlanır. Daha sonra zarflar açılır ve içinden birden fazla oy pusulası çıkanlar geçersiz sayılır. Geçerli oy pusulaları beyaz, kırmızı ve sarı olarak ayrılarak sayılır, tutanağa geçirilir ve sonuç Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurula duyurulur.

SORULARIN YANITLANMASI MADDE 25 : Genel Kurulda üyelerin Dernek işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

KAPALI OTURUM MADDE 26 : Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az 10 (on) kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Önerge , lehte ve aleyhte konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir. Önergenin kabulü halinde Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.

GÖRÜŞME YETERLİLİĞİ MADDE 27 : Gündemin bir maddesine ilişkin görüşme yeterliliği önergesi ancak 3 üye konuştuktan sonra ve Genel Kurula katılan üyelerden en az 10 kişinin imzası ile verilebilir. Önerge, lehine ve aleyhine konuşacak birer kişiye söz verilmesini takiben oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.

BÜTÇEYE İLİŞKİN ÖNERİ VE OYLAMALAR MADDE 28 : Bütçe görüşmelerinde, yeni ve geçerli kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve/veya gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, verilen değişiklik önergeleri okutulur, görüşme açılır ve Yönetim Kurulunun yanıtlarından sonra oya sunulur. Kabul edilen önergeler bütçe tasarısına işlenir, bu şekilde oluşan bütçe tasarısının tümü oya sunulur.

ÖNERİLERİN YAZILI YAPILMASI ZORUNLULUĞU MADDE 29: Genel Kurullarda yapılacak tüm önerilerin yazılı olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEÇİMLERE İLİŞKİN ESASLAR SEÇİM İLKELERİ MADDE 30 : Seçimler gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar. Oy verme, 3 yılda bir yapılan olağan seçimlerde; a) Başkan ve Yönetim Kurulu, b) Denetim Kurulu, c) Disiplin Kurulu, d) Sicil Kurulu adaylarının, Olağanüstü seçim toplantılarında ise, yukarıdakilerden seçimi yapılacak olanların oy pusulalarının özel zarfları içinde kendilerine ayrılmış sandıklara atılması suretiyle yapılır. Üyeler ve yedek üyeler, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

BAŞKANLIĞA, ORGANLARA, KURULLARA SEÇİLMEK İÇİN KIDEM YILI VE NİTELİK MADDE 31 : Söz konusu konumlara aday olacak kişilerin, öncelikle Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunmaları ve sicil kayıtlarına göre Derneğe kaydoldukları tarihten başlayarak; a) Dernek Başkanlığı için 5 (beş) , b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu üyelikleri ve yedek üyelikleri için 3 (üç) kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir. Mali ya da yönetsel bakımdan ibra edilmeyen Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aradan bir seçim geçmeden yeniden aday olamazlar.

GÖREV SÜRELERİ MADDE 32 : Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun görev süreleri 3 (üç) yıldır. Süresi bitmeden boşalan organ ve kurul üyeliklerinin yerine yedek üyeliklerden gelenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ ADAYLARIN BAŞVURU USULÜ MADDE 33 : Dernek Başkanlığına aday olmak isteyen üyeler; a) Kendi ad-soyad ve özgeçmişini, b) Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 10 (on) üyenin ad-soyad ve özgeçmişlerini, c) Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5 (beş) üyenin ad-soyad ve özgeçmişlerini, d) Denetim Kurulu üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyad ve özgeçmişlerini, e) Denetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyad ve özgeçmişlerini, f) Disiplin Kurulu üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini, g) Disiplin Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini, h) Sicil Kurulu üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini, i) Sicil Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (üç)üyenin ad-soyadı ve özgeçmişlerini yazılı olarak hazırlar ve listelerini imzaladıktan sonra seçimin yapılacağı Genel Kurulun birinci toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce saat 18.00’e kadar Dernek Sekreteryasına verir. Başkan adaylarının bu listeleri kayıt altına alınır. Listelerde yer alan tüm üyelerin, seçimin yapılacağı Genel Kurula katılım hakkına sahip olmaları gerekir.

SEÇİM SANDIKLARI – OY VERME YERİ MADDE 34 : Dernek Yönetim Kurulu, oy pusulalarının atılacağı sandıkları ve içerisinin dışarıdan görülemeyeceği şekil ve nitelikteki kapalı oy verme yerlerini seçim mahallinde hazır bulundurmakla yükümlüdür.

OY PUSULALARININ VE ZARFLARIN HAZIRLANMASI MADDE 35 : Başkan, organ ve kurulların seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları, her Başkan adayı için ayrı renkte ve yeterli sayıda olmak üzere Dernek Sekreteryasınca bastırılır ve mühürlenir. Ayrıca, yine yeterli sayıda boş beyaz oy pusulası da mühürlenmiş şekilde hazır bulundurulur. Oy pusulalarının içine konulacağı zarflar tek renk olarak hazırlanır, mühürlenir ve seçim mahalline getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ GİRİŞ KARTI VE OY PUSULALARININ VERİLMESİ MADDE 36 : Seçim toplantısına gelen ve adları 15. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyeler, Dernek kimlik kartı veya resmi kimlik belgelerini ibraz ederek Derneğin mühür ve imzasını taşıyan giriş kartını alırlar. Gerekli oy pusulaları ve zarflar seçim başladıktan sonra, oy sandığının bulunduğu yerde verilir.

SANDIK VE SAYIM KURULLARININ OLUŞUMU MADDE 37 : Seçim Genel Kurullarında Başkanlık Divanının seçiminin ardından önce sandıklarda görev yapacak kurullar, daha sonra da oy pusulalarını ayıracak ve değerlendirecek üç kişilik Sayım Kurulu oluşturulur. Sandık kurulları, Genel Kurulca seçilecek birer üye ile her Başkan adayının kendisini temsilen Genel Kurul Divan Başkanına bildireceği birer üyeden oluşur. Sayım Kurulu üyeleri, önerilen üyeler arasında yapılacak oylama sonucunda oluşturulur. Sandık ve sayım kurullarında görev alacak olanların Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.

BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI MADDE 38 : Başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilirler. Konuşma sırası Genel Kurul Divan Başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir. Başkan adaylarının konuşmaları üzerine görüşme açılmaz.

ALTINCI BÖLÜM OY KULLANMA KİMLİK SORMA MADDE 39 : Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Kurul giriş kartı ile birlikte Dernek kimlik kartı veya resmi kimlik belgesini göstermek zorundadır.

OY VERME SÜRESİ MADDE 40 : Oy verme işlemi sabah saat 10.00’da başlarve aralıksız saat 13.00´e kadar sürer. 15. madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı olan ve toplantıya katılan üyelerin oylarını vermeleri saat 13.00´e kadar tamamlanmamışsa, oy verme işi sandık başında sıraya girmiş bekleyen üyelerin oylarını kullanmalarına kadar sürdürülür.

OY PUSULALARININ KULLANILIŞI MADDE 41: Seçimlerde sadece beyaz oy pusulaları ile Başkan adayları adına Dernek tarafından bastırılarak mühürlenmiş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaretleme yapılamaz. Beyaz oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organ veya kurulun üye ve yedek üye bölümlerine yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Bir organ veya kurul için aynı ad birden fazla yazılamaz. Başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise oy pusulasının başkana ait kısmı iptal edilir. Diğer organ ve kurullarda üye ve yedek üyeler için Tüzük´te belirlenen sayıdan fazla ad yazılmış ise, yukarıdan aşağı doğru sayılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.

OYLARIN SANDIĞA ATILMASI MADDE 42 : Üye, kapalı oy verme yerinde, tercih ettiği oy pusulasını zarfa koyup kapattıktan sonra, zarfı ‘oy sandığı’na, Giriş Kartını da diğer sandığa atar ve seçim mahallini terkeder.

YEDİNCİ BÖLÜM OYLARIN SAYILMASI VE SEÇİM SONUÇLARI SANDIKLARIN AÇILMASI, ZARFLARIN VE KARTLARIN SAYILMASI MADDE 43 : Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandıkları Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından üyeler önünde açılarak oy zarflarısayılır ve tutanağa geçirilir. Giriş kartlarının atıldığı sandıklar da yine Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından açılarak kartlar sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı giriş kartlarının sayısından fazla ise, aradaki fark kadar zarf gelişi güzel şekilde alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir. Sandıktan zarfsız oy pusulaları çıkarsa onlar da yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

ZARFLARIN AÇILMASI, GEÇERSİZ VE GEÇERLİ OY PUSULALARI MADDE 44 : Değerlendirmeye alınacak zarflar, Genel Kurul Başkanlık Divanının nezaretinde Sayım Kurulu tarafından açılır veiçlerinden çıkan oy pusulaları aşağıdaki değerlendirmelere göre ayrılır: a) Geçersiz oylar; -Üzerlerinde Derneğin mühürü olmayan oy pusulalarının tümü, -Aynı zarfın içinden ayrı renklerde birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa hepsi, – Aynı zarfın içinden, bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir beyaz oy pusulası çıkarsa her ikisi birden, -Zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış, veya işaret konmuş olan basılı oy pusulası çıkarsa o oy pusulası, -Zarfın içinden çıkan beyaz oy pusulasında ilgili kurulun üye ve yedek üye sayılarının yarısından az sayıda isim yazılmışsa o oy pusulası, -Zarfın içinden çıkan beyaz oy pusulasında Dernek üyesi olmayan ya da o Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan kişilerin adlarının yazılmış olması halinde o oy pusulası geçersizsayılır. b) Geçerli Oylar; -Aynı zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa bunlardan sadece biri, -Aynı zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile doldurulmamış bir beyaz oy pusulası çıkarsa, basılı oy pusulası geçerli sayılır.

SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI VE OTURUMUN KAPATILMASI MADDE 45 : En çok geçerli oyu alan aday, Başkan seçilir. Başkan adaylarının eşit oy almaları halinde sadece başkanlık seçimi bir hafta sonra tekrarlanır. Organlarda ve kurullarda üye ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilirler. Organların ve kurulların seçiminde oy ayırımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından duyurulmak koşulu ile ilgililer önünde yapılacak ad çekme ile kazanan belirlenir. Genel Kurul Divan Başkanı organlara ve kurullara ilişkin seçim sonuçlarını Başkan ve Yönetim Kurulundan başlayarak Genel Kurula duyurur. Seçim sonuçlarının bildirilmesinden sonra Genel Kurul Divan Başkanı oturumu kapatır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU DERNEK BAŞKANI VE GÖREVLERİ MADDE 46 : Dernek Başkanı, Tüzüğün 31. maddesinde belirlenen önkoşula sahip üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan Derneği temsil eder, kurumsal iletişimi ve Derneğin tüm faaliyetlerini yönetir, 49. madde ile belirlenen tüm görevleri üstlenir, yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU MADDE 47 : Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı ve Tüzüğün 31. maddesinde belirlenen önkoşula sahip 10 (on) üyeden oluşur. Yedek üye sayısı 5 (beş)´tir. Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyelerde oy hakkı olmaksızın toplantı ve görüşmelere katılabilirler.

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ MADDE 48 : Yönetim Kurulu ilk toplantısında Derneğe ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile üyeleri arasında iş bölümü yapar ve ; -İki Başkan Yardımcısı ( Dernek Başkanının olmadığı durumlarda Başkanın görevlerini yüklenir, yetkilerini kullanırlar), -Bir Genel Sekreter (Yönetsel işleri düzenler, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar), -Bir Muhasip üye (Dernek bütçesinin uygulanmasından sorumludur ve günlük muhasebe işlemlerini yönetir) seçer. Seçim sonuçları ile görev bölümü karar defterine geçirilir ve Derneğin resmi web sitesinde üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda belirlenen görevlerden ancak biri verilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 49 : Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 49.1) Derneği temsil ve ilzam etmek, 49.2) Tüzüğün 12. maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen konularda gerektiğinde Genel Kuruldan yetki talebinde bulunmak, 49.3) Derneğin tüm etkinliklerinin ilgili mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak, 49.4) Genel Kurulu olağan ve Tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak, 49.5) Üyelerini sportif organizasyonlara katılım konusunda teşvik etmek, desteklemek, 49.6) Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak, 49.7) Derneğin tutulması zorunlu yasal defterleri ile muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun olarak ve düzenli şekilde tutulmalarını ve zamanında işlenmelerini sağlamak, 49.8) Derneğin yönetsel ve sportif faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını, Dernek muhasebe planına uygun olarak ve Genel Kurulca kabul edilmiş bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde ayrıntılı olarak hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, 49.9) Dernek bütçesini hazırlayarak Genel Kurukun onayına sunmak, 49.10) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli çalışan sayısını saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek, işten çıkarmak, 49.11) Sicil Kurulunca düzenlenmiş olan Genel Kurula katılacak üyelerin listesini incelemek ve gerek gördüğü düzeltmeleri yapmak, 49.12) Tüzüğün 61. maddesi uyarınca yapılan başvuruları Disiplin Kuruluna iletmek, 49.13) Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikleri hazırlayarak doğrudan ya da Genel Kuruldan geçirmek suretiyle yürürlüğe koymak, 49.14) Genel Kurulca mali ya da yönetsel bakımdan aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak, 49.15) Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri ilgili makamlara bildirmek, 49.16) Üyelik başvurularını Tüzüğün 7. Maddesi çerçevesinde değerlendirmek ve karara bağlamak, 49.17) Mağdur ya da muhtaç durumda oldukları tesbit edilen üyelere ayni veya nakdi yardım yapılması hususunda karar almak, 49.18) Dernek Tüzüğünün, çıkabilecek yeni mevzuat hükümleri ya da günün değişen şartlarıyla uyumunu sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmalar sonucu hazırlanacak metni yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunmak, 49.19) İlgili mevzuat ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 50 : Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, belirlenen yer, gün ve saatte to

planır. Yönetim Kurulu Dernek Başkanının, yokluğunda Başkan yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır. KULÜBÜ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK KARARLAR MADDE 51 : Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile Derneği borç ve yükümlülük altına sokacak kararların en az 6 (altı) üyenin olumlu oyu ile alınması zorunludur.

TEMSİL VE İLZAM MADDE 52 : Tüzük´teki yetkilere dayanarak ve Yönetim Kurulu kararı ile Derneği; 52.1) Yönetsel işlerde; Başkan, Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter münferid imzaları ile, 52.2) Mali işlerde ise; Muhasip üye ile Başkan ya da Başkan Yardımcılarından biri müşterek imzalarıyla temsil ve ilzam ederler.

YETKİ VERME MADDE 53 : Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süresi ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI MADDE 54 : Kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa, 45 gün zarfında başkanlık ile Yönetim Kurulu üyelikleri için Olağanüstü Seçim Genel Kurulu yapılır. Genel Kurul tarihine kadar mevcut Yönetim Kurulu, Başkan Yardımcılarından birinin yönetiminde görevine devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN BOŞALMASI MADDE 55 : Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda yedek üyeler almış oldukları oy sayısına göre ve sırasıyla göreve çağrılırlar. Başkan dışında Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve Yönetim Kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde Yönetim Kurulu ve Başkan düşmüş sayılır. Bu durumda, 45 gün içinde Tüzük hükümlerine uygun olarak yeni seçim yapılır. Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar düşmüş sayılan Başkan ve Yönetim Kurulu görevine devam eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM DENETİM KURULU OLUŞUMU MADDE 56 : Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 57 : Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 57.1) Üç aydan fazla ara vermemek üzere Derneğin hesap ve işlemlerini incelemek, denetlemek, 57.2) Alınan karar ve yapılan işlemlerin mevzuat ve Tüzük hükümlerine uyup uymadığını izlemek, 57.3) Hesapların düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu incelemek ve denetlemek, 57.4) Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar ile mevzuat ve Tüzük hükümlerine aykırı bulduğu sair işlemler konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak, 57.5) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu, süresi içinde Yönetim Kuruluna vermek, 57.6) Gerek gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayı talep etmek, 57.7) Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep etmek, 57.8) Bu Tüzük´te öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere yetki verebilir; yetki verilen üye tarafından düzenlenecek rapor Denetim Kurulunun ortak raporudur.

ONUNCU BÖLÜM DİSİPLİN – SİCİL – DANIŞMA KURULLARI KURULLAR MADDE 58 : Derneğin, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Danışma Kurulu olmak üzere üç ayrı kurulu vardır.

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU MADDE 59: Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendisine bir Başkan seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR: MADDE 60 : Aşağıdaki tutum ve davranışlar disiplin cezası gerektirir: 60.1) Dernek içinde ya da dışında genel ahlaka, gelenek örf ve adetlere aykırı davranmak, 60.2) Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak, 60.3) Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kurallarının dışına çıkmak, 60.4) Dernek Başkanını, organların ve kurulların üyelerini küçük düşürücü,rencide edici ve zan altında bırakıcı söylem ve eylemlerde bulunmak, 60.5) Dernek Tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymamak, 60.6) Derneği maddi açıdan zarara sokmak.

DİSİPLİN YAPTIRIMLARI MADDE 61 : Disiplin cezası gerektiren tutum ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanır: 61.1) Uyarma: Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir, 61.2) Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir, 61.3) Üyelikten Çıkarma: Dernek üyeliğinin sona erdirilmesidir. Üüyelikten çıkarrma cezasına 1(bir) ay içinde itiraz edilmesi halinde son ve kesin kararı yapılacak ilk Genel Kurul verir.

DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU MADDE 62 : Bu Tüzüğün 61. maddesi hükümlerine göre disiplin yaptırımlarının uygulanmasını gerektiren söylem, eylem ve davranışlardan birinin gerçekleşmesi durumunda; 62.1) Üyeler; konunun doğrudan doğruya kendilerini ilgilendirmesi halinde, Yönetim Kurulu aracılığı ile, 62.2) Denetim Kurulu; konunun görevleri alanına girmesi halinde doğrudan, 62.3) Yönetim Kurulu; konunun Dernek tüzel kişiliğini ilgilendirmekte olması halinde doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilir. Tüm başvurular yazılı olarak yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 63 : Yönetim Kurulu, Tüzüğün 62.1 maddesi uyarınca yapılan başvuruları en geç 30 (otuz) gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek zorundadır. Disiplin Kurulu, madde 62.1’e göre yapılan başvurularda, öncelikle, konu edilen olayın başvuru sahibiyle doğrudan ilgili olup olmadığına bakar, ilgili olmadığı sonucuna varırsa esasa girmeden başvuruyu reddeder. Disiplin Kurulu, başvurunun kendisine intikal etmesini izleyen 45 (kırk beş) gün içinde karar vermek zorundadır.

SAVUNMA ALINMASI MADDE 64 : Disiplin Kuruluna sevkedilen bir üye hakkında, savunması alınmadan yaptırım uygulanamaz. Dernekte kayıtlı adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilen ve hakkındaki şikâyeti içeren yazının kendisine ulaştığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MADDE 65 : Disiplin Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Disiplin Kurulu öneri niteliğindeki kararlarını gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna sunar. Disiplin yaptırımı ilgili üyeye Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.

ZAMAN AŞIMI MADDE 66 : Olay tarihinden başlayarak 3 (üç) ay içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem veya eylem veya davranışlar disiplin yaptırımları bakımından zaman aşımına uğrarlar. SİCİL

KURULUNUN OLUŞUMU MADDE 67 : Sicil Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

GÖREV BÖLÜMÜ MADDE 68 : Sicil Kurulu ilk toplantısında kendine bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul, gerekli hallerde toplanır.

SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 69 : Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 69.1) Üyelik başvurularını inceleyip, her biri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunmak, 69.2) Üye kayıt ve karar defterlerini notere onaylatmak, 69.3) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenlemek, 69.4) Haklarında Disiplin Kurulunca verilen kesinleşmiş yaptırımları üyelerin siciline işlemek, 69.5) Organlara ve kurullara aday olanların ve seçilmiş olanların seçilme niteliğinde olup olmadığını Tüzük uyarınca incelemek ve gereğini yapmak, 69.6) Üye ödenti kayıtlarını inceleyerek o yıla ilişkin ödentilerini Şubat ayı sonuna kadar ödeyen ve Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartlarını hazırlamak, 69.7) Üyelik başvurusunda bulunanlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunca alınmış olan kararları: ‘başvuru kabul edilmiştir’ ya da ‘ başvuru reddedilmiştir’ şeklinde karar defterine geçirmek, 69.8) Bu Tüzük´de öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU MADDE 70 : Danışma Kurulu; a) Galatasaraylı Sporcular Derneği’nin eski Başkanları, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreterleri, b) Galatasaray Spor Kulübünün, Derneğin üyesi ya da onursal üyesi olan eski ve mevcut Başkanları ile eski ve mevcut Divan Kurulu Başkanları, c) Kaydı açık en az 10 (on) yıllık üyeler arasından, Genel Kurulca üç yıllık bir seçim dönemi için seçilen 5 (beş) üyeden oluşur. Danışma Kurulu her 6 (altı) ayda bir toplanır, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

ON BİRİNCİ BÖLÜM ORGANLARA VE KURULLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER İLK TOPLANTI ÇAĞRISI MADDE 71 : Seçimle gelen organlardan Yönetim Kurulu, seçimi izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu en geç 15 (on beş) gün içinde Dernek Başkanının çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte toplanır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MADDE 72 : Organların ve kurulların toplantıları kapalı olarak ve üyelerinden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. Organ ve kurullarda karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

BİRDEN FAZLA ORGAN VE/VEYA KURULA SEÇİLENLER MADDE 73 : Bir üye, seçimle oluşan organ ve/veya kurulların birden fazlasında görev alamaz.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI, İSTİFA VE DEVAMSIZLIK DURUMU MADDE 74: Seçimle göreve gelen organ veya kurulların üyelerinden birinin istifa etmesi ya da üst üste 3 (üç) toplantıya özür bildirmeksizin katılmaması nedeniyle üyelikten düşmesi veya herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, en fazla oyu almış olan yedek üye göreve çağrılır.

SÜRENİN DOLMASI YA DA TOPLU İSTİFA HALLERİ MADDE 75 : Görev süresi dolan ya da istifa eden organ ve kurullar, yeni seçimler yapılıncaya kadar, sadece günlük işleri yürütmek üzere geçici olarak göreve devam ederler.

YENİ SEÇİMİ GEREKTİRECEK DURUM MADDE 76 . Seçimle gelen organ veya kurullarda, üye sayısı yedeklerin de getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde ilgili organ ya da kurulun seçimini yapmak üzere olağanüstü toplantıya çağırılır.

KARARLARIN DEFTERE GEÇİRİLMESİ, BELGELERİN SAKLANMASI MADDE 77 : Seçimle gelen organ ve kurullar, kararlarını noter onaylı karar defterine geçirmek zorundadırlar. Derneğin yasal ve yardımcı defterleri ile her türlü belge ve yazışmaları 5 ( beş) yıl süreyle Dernek merkezi’nde saklanır.

ORGAN VE KURULLARIN GÖREV SÜRELERİ MADDE 78 : Derneğin seçimle gelen organ ve kurullarının görev süreleri 3 (üç) yıldır. Süresi bitmeden istifa eden ya da düşen üyelerin yerine yedekten gelenler, eskilerin sürelerini tamamlarlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM PARASAL KONULAR BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ MADDE 79: Derneğe giriş ödentisi ve yıllık ödenti Genel Kurul tarafından saptanır. Üyeler, yıllık ödentileriniher yıl bir defada ödemekle yükümlüdürler. Belirlenecek olan yıllık ödenti, bir önceki dönemde saptanan meblağdan az olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN GELİRLERİ DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE 80: Derneğin gelirleri şunlardır: 76.1) Giriş ödentisi, 76.2) Yıllık ödenti, 76.3) Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, gezi, eğlence, temsil, konser, konferans ve bunlar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 76.4) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 76.5) Reklam gelirleri, 76.6) Sponsorluk gelirleri, 76.7) Diğer çeşitli gelirler.

ALINDI BELGELERİ – TAHSİLAT YAPILMASI MADDE 81: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına her türlü para tahsilatı, makbuz karşılığında kendilerine görev ve yetki verilen Dernek görevlilerince yapılır.

BEŞİNCİ KISIM DİĞER KONULAR VAKIF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI MADDE 82: Dernek, ihtiyaç sahibi üyelerine yönetmeliklerine uygun olarak ve belgeleri karşılığında sağlık yardımı yapmak, cenazeleriyle ilgilenmek ve üyeleri arasında sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve sürdürmek amacı ile vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER MADDE 83 : Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 84: Tüzük değişikliği, bu amaçla düzenlenmiş olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yapılır. Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı birinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu, ikinci toplantı için 1/10 (onda bir)’udur. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ MADDE 85: Derneğin feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Dernek, Genel Kurul kararıyla feshedilir. Genel Kurulun, Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğün 15. Maddesinde belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, 7 (yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı verilir. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, seçilecek 3 (üç) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile sair değerler Galatasaray Spor Kulübü’ne devir olunur.

ALTINCI KISIM YÜRÜRLÜK GEÇİCİ MADDE 1: Bu Tüzük, kabul edildiği Genel Kurul toplantısını izleyen 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girer.